Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Slobodný prístup k informáciám

Informácie zo zákona

Postup pri sprístupňovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.

Podávanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
Každá právnická osoba a fyzická osoba (občan Slovenskej republiky, cudzinec, osoba bez štátnej príslušnosti) môže požiadať o sprístupnenie informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám voči obci Moravské Lieskové ako povinnej osobe.

 

Spôsob, akým možno získať informácie:

- písomnou formou na adrese: Obec Moravské Lieskové, Moravské Lieskové 657, 916 42  Moravské Lieskové 

alebo na e-mail: obec@moravskelieskove.sk

 

- osobne na podateľni Obecného úradu v Moravskom Lieskovom, každý pracovný deň počas úradných hodín

 

Vybavenie žiadosti: 

Žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví Obec Moravské Lieskové v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o osem pracovných dní. Predĺženie lehoty obec bezodkladne oznámi žiadateľovi s uvedením dôvodov, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.


Informácie je možné získať aj oboznámením sa na úradných tabuliach umiestnených pred budovou Obecného úradu v Moravskom Lieskovom a na internetovej stránke obce.

 

Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku:

Proti rozhodnutiu obce o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. 
 

Z odvolania musí byť zrejmé:

kto ho podáva

ktorej veci sa týka

čo sa navrhuje

 

Odvolanie sa podáva písomne na obec.


 

dnes je: 21.9.2017

meniny má: Matúš

webygroup

Úvodná stránka